Skip to main content

EU funds

Beneficiary:

„XM 501 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Project title:

„Rozwój przedsiębiorstwa xm 501 Sp. z o.o. poprzez wdrożenie rozwiązania informatycznego umożliwiającego uruchomienie nowej usługi w przedsiębiorstwie.”

Project description:

„W wyniku realizacji projektu wnioskodawca rozpocznie świadczenie nowej usługi – uruchomi nowy profil działalności dotychczas nie wykonywany – sprzedaż towarów przez Internet. Wskazany profil działalności charakteryzuje się innowacyjnością w skali międzynarodowej jak również posiada cechy innowacji produktowej. Sprzedaż ta odbywać się będzie przy wykorzystaniu planowanego do wdrożenia rozwiązania informatycznego. Funkcjonalność rozwiązania umożliwiać będzie przedsiębiorstwu dobór towarów którymi zakupem byłby zainteresowany użytkownik rozwiązania informatycznego na podstawie podanych przez niego szczegółowych danych o sobie. W wyniku realizacji inwestycji wnioskodawca poniesie koszty związane z zakupem licencji na dedykowane rozwiązanie informatyczne oraz koszty wdrożenia tego rozwiązania w przedsiębiorstwie.

Total project value: PLN 615,000.00,
Co-financing value: PLN 374,500.00.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. I Oś Priorytetowa „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”.